สิงห์อาสามอบเสบียง ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริเวณอาคารนิมิบุตร

สิงห์อาสามอบเสบียง โดยตั้งแต่เกิดสถาน การณ์การระบาด ของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่สามเมื่อต้น
เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมาสิงห์อาสา ให้การสนับสนุน ด้านอาหารอย่าง เต็มพิกัดทั้ง อาหารสด
อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) รวมถึงอุปกรณ์ ทางการแพทย์ อาทิ

เครื่องตรวจ วัดระดับออก ซิเจนในเลือด ให้กับแพทย์พยา บาลและบุคลากร ทางการ แพทย์ที่
ทำงานหนัก เพื่อดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยา บาลหลักและ โรงพยา บาลสนามซึ่ง
ได้สนับ สนุนไป แล้วกว่า 70 แห่ง ทั่วประเทศ

โดยยืนยัน จะช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่ ภาวะปกติ ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่ง
ชาติ “สิงห์อาสา” โดย มูลนิธิพระ ยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สนับ
สนุนเสบียง อาหารและ น้ำดื่ม

สิงห์อาสามอบเสบียง

เพื่อสนับ สนุนการทำงาน ของแพทย์พยา บาลบุคลากรทาง การแพทย์ รวมถึง เจ้าหน้าที่ ที่
ศูนย์แรกรับ และส่งต่อ ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 บริเวณอาคาร นิมิบุตร โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัด
กระทรวง การท่องเที่ยว และการกีฬา และ ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันด์ อธิบดีกรมพลศึกษา

ร่วมรับมอบ ซึ่งอาคารกี ฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา ได้ถูกทำเป็น ศูนย์แรกรับ และส่ง ต่อเพื่อดู
แลผู้ติด เชื้อโควิด-19 ระหว่างรอเตียง โดยเป็น ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวง การท่องเที่ยว
และกีฬา และกระทรวง สาธารณสุข

เพื่อช่วยแบ่ง เบาภาระของ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ ติดเชื้อตกค้าง อยู่ที่บ้าน

เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถ ส่งต่อเข้ารับ การรักษาพยา บาลได้ทันเวลา และลดการ แพร่เชื้อ
ให้กับคนใน ครอบครัว ได้ส่วนหนึ่ง โดยมีเตียง สำหรับรองรับ ผู้ป่วยได้ 200 เตียง จะเน้น
คัดกรอง ส่งต่อสำหรับ ผู้ติดเชื้อระดับ สีเขียวเป็นหลัก สิงห์อาสามอบเสบียง

ให้ผู้ป่วยพัก รักษาตัวที่ศูนย์ แห่งนี้จนกว่า สามารถส่งต่อ ไปโรงพยา บาลได้ โดยภายในศูนย์
มีแพทย์ พยา บาล รวมถึงอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ในการดูแล รักษาผู้ป่วยอย่าง ครบครัน
“สิงห์อาสา” สนับสนุนเสบียง อาหารและน้ำดื่ม สิงห์อาสามอบเสบียง

เพื่อสนับสนุน การทำงาน ของแพทย์พยา บาลบุคลากรทาง การแพทย์ รวมถึง เจ้าหน้าที่
ที่ศูนย์แรก รับและส่งต่อ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริเวณอาคาร นิมิบุตรร่วมด้วย ช่วยกันสิงห์อา
สา มอบเสบียง ศูนย์แรกรับผู้ ติดเชื้อ โควิด-19 ที่อาคารนิมิ บุตรที่อาคาร นิมิบุตร

สิงห์อาสามอบเสบียง

สนามกีฬา แห่งชาติ “สิงห์อาสา” โดย มูลนิธิพระยา ภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำกัด สนับสนุน เสบียงอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานของแพทย์
พยา บาลบุคลากรทาง การแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ สิงห์อาสามอบเสบียง

ที่ศูนย์แรกรับ และส่งต่อผู้ติด เชื้อโควิด-19 บริเวณอาคารนิมิบุตร โดยมี นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและ การกีฬา และ ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันด์ อธิบดีกรมพล
ศึกษา ร่วมรับมอบ ความเก๋าเกมศึกนี้ผลบอลสด 7M